Uvjeti korištenja web stranica arhiva CROSSDA

Tekstovi, dokumenti, slike, video-zapisi i fotografije objavljene na web stranicama Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti (u daljnjem tekstu “Arhiv”) u vlasništvu su Arhiva ili u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koje su Arhivu dale pristanak na objavljivanje tih materijala, ili čije je objavljivanje u skladu s primijenjenim licencama.

Materijale dostupne na web stranicama Arhiva te na YouTube kanalu Arhiva, koji su u vlasništvu Arhiva, dopušteno je koristiti u skladu s Creative Commons Attribution 4.0 International licencom (CC BY 4.0).

Ako se na neki materijal ili na neku skupinu materijala dostupnih na web stranicama Arhiva ili na YouTube kanalu Arhiva primjenjuje neka licenca različita od Creative Commons Attribution 4.0 International licence, ta će informacija biti jasno navedena uz i/ili unutar dotičnog materijala.

Arhiv nastoji sadržaj na svojim web stranicama održavati točnim, potpunim i ažurnim. Sve uočene nedostatke i netočnosti Arhiv će pokušati ispraviti u najkraćem mogućem roku.

Arhiv nije odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost sadržaja preuzetih iz drugih izvora. Arhiv zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja svojih web stranica bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Arhiv se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.

Informacije dostupne na web stranicama Arhiva ne mogu se smatrati pravnim savjetom.

Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti je nositelj autorskih prava na dizajn javnog weba Arhiva (grafički elementi i njihov raspored) i sva su prava pridržana.

Uvjeti korištenja podatkovnog servisa CROSSDA

Podatkovni servis CROSSDA (u daljnjem tekstu Servis) je online servis koji pruža pristup katalogu podataka arhiviranih u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti (u daljnjem tekstu Arhiv). Servis omogućava preuzimanje cjelovitih skupova podataka, njihovih dijelova i njihovih metapodataka, te podnošenje zahtjeva za pristup podacima koji nisu dostupni u otvorenom pristupu.

Za pretraživanje i pregledavanje dostupnih skupova podataka i njihovih metapodataka nije potrebna registracija.

Za preuzimanje nekih skupova podataka potrebno je registrirati se na Servis. Osobe koje posjeduju važeći AAI@EduHr identitet mogu se prijaviti na Servis koristeći taj identitet. Osobe bez važećeg AAI@EduHr identiteta mogu napraviti korisnički račun na Servisu.

Za neke skupove podataka je, uz registraciju, potrebno podnijeti i poseban zahtjev za pristup podacima.

Prije preuzimanja podataka potrebno je prihvatiti Opće uvjete korištenja Servisa, Opće uvjete korištenja podataka te uvjete korištenja specifične za pojedini skup podataka. Uvjeti korištenja koji se odnose na pojedini skup podataka i Opći uvjeti korištenja podataka prikazani su prije preuzimanja.

Arhiv nije autor niti vlasnik skupova podataka (datoteka s podacima, povezane dokumentacije i koda) dostupnih putem Servisa, nego omogućuje istraživačima da pohrane podatke te posreduje između autora i korisnika podataka. Arhiv ne provjerava pravni status pohranjenih podataka, poput intelektualnog vlasništva nad skupom podataka ili autorskih i srodnih prava.

Upravljanje osobnim podacima

Podaci vezani uz korisničke račune koriste se u skladu s Politikom privatnosti Arhiva. Podaci se obrađuju samo u svrhu pružanja usluga Arhiva.

Osobni podaci korisnika registriranih na Servisu zadržavaju se 24 mjeseca od trenutka posljednjeg pristupa sustavu. Nakon tog perioda, osobni podaci koriniska brišu se iz registra korisnika. Također, korisnici mogu zatražiti da se njihovi osobni podaci obrišu i ranije. Međutim, podaci o preuzimanjima datoteka koje je korisnik učinio bit će zadržani 20 godina. Podaci o preuzimanjima koji se pohranjuju su: ime i prezime, e-mail adresa, afilijacija, radno mjesto, informacije o preuzetim datotekama i o svrsi preuzimanja datoteka.

Arhiv zadržava pravo da autorima skupa podataka, na njihov zahtjev, prenese podatke o korisnicima tog skupa podataka. Autorima skupa podataka prenijet će se: ime i prezime, afilijacija, e-mail adresa korisnika i svrha korištenja koju je korisnik naveo.

U slučaju korištenja podataka protivno pravilima pristupa ili Općim uvjetima korištenja podataka, ili u slučaju korištenja podataka u svrhu različitu od one navedene pri podnošenju zahtjeva za pristup podacima Arhiv ima pravo o tome obavijestiti autore skupa podataka, te matičnu instituciju korisnika podataka ili financijera istraživanja. U svrhu provođenja istrage, Arhiv ima pravo autorima skupa podataka i matičnoj organizaciji korisnika ustupiti sve informacije vezane uz korištenje skupa podataka (ime i prezime korisnika, afilijaciju, korisničko ime, e-mail adresu, informacije o preuzetom skupu podataka, broj preuzimanja skupa podataka te navedenu svrhu korištenja skupa podataka).

Odgovornosti korisnika

Korisničko ime i lozinka za pristup Servisu su povjerljivi i ne smiju se dijeliti s ili ustupati na korištenje drugim osobama. Odgovornost korisnika je zaštiti svoje korisničko ime i lozinku od neovlaštenog pristupa. Korisnici su odgovorni za radnje poduzete koristeći njihovo korisničko ime i lozinku.

Arhiv zadržava pravo uskraćivanja pristupa Servisu ako se utvrdi bilo kakvo kršenje uvjeta korištenja.

Ako korisnik protuzakonitom pohranom ili dijeljenjem arhivskog materijala na Servisu, ili korištenjem materijala na nezakonit način počini štetu spram treće strane, nemarom ili namjerom, korisnik se obavezuje Arhivu nadoknaditi nastalu štetu.

Korisnici se obvezuju da će u materijalima (tekstovima u znanstvenim časopisima, prezentacijama na znanstvenim skupovima, prezentacijama koje se koriste u nastavi, i slično) u kojima koriste podatke preuzete sa Servisa navesti jasnu i potpunu referencu na korišteni skup podataka.

Odgovornosti Pohranitelja skupa podataka

U komunikaciji s Arhivom, autore skupa podataka prvenstveno predstavlja Pohranitelj skupa podatka. Odgovornost Pohranitelja je da održava ažurnu i točnu komunikaciju s autorima skupa podataka.

Prije pohrane podataka na Servis, Pohranitelj potpisuje obrazac za pohranu podataka te jamči točnost i ažurnost metapodataka za skup podataka koji se pohranjuje. Pohranitelj također potvrđuje da su svi autori upoznati i suglasni s pohranom skupa podataka na Servis Arhiva. Pohranitelj potvrđuje da su podaci izvorno autorsko djelo, da su točno opisani metapodacima, te da se pohranom podataka na Servis ne krše autorska i srodna prava. Pohranitelj potvrđuje da su iz skupa podataka uklonjeni svi podaci koji bi omogućili identifikaciju pojedinaca od kojih su podaci prikupljeni. Pohranitelj potvrđuje da je istraživanje u kojem su prikupljeni podaci obavljeno u skladu s etičkim načelima i dobrim praksama znanstvenog istraživanja.

Pohranitelj ima pravo zatražitit uklanjanje skupa podataka sa Servisa, uz navođenje valjanog razloga. Pohranitelj također ima pravo zatražiti izmjenu skupa podataka ili nekih njegovih dijelova, uz navođenje valjanog razloga i uz konzultacije s osobljem Arhiva.

U slučaju utvrđivanja kršenja uvjeta korištenja Servisa od strane Pohranitelja, Arhiv zadržava pravo uklanjanja skupa podataka. U slučaju nastanka novčane štete po Arhiv zbog netočnih informacija danih od strane Pohranitelja, Pohranitelj se obvezuje obeštetiti Arhiv.

Opći uvjeti korištenja podataka

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se prilikom preuzimanja skupova podataka koji zahtijevaju registraciju i identifikaciju korisnika. Ovi uvjeti ne primjenjuju se na skupove podataka koji su slobodno dostupni pod licencom CC BY 4.0.

Prije preuzimanja podataka korisnik treba izjaviti da je upoznat s dozvolama za korištenje podataka i ovim uvjetima korištenja te se mora obvezati da će skup podataka koristiti sukladno tim dozvolama i uvjetima. 

Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (dalje u tekstu CROSSDA) ima pravo onemogućiti pristup podacima onim korisnicima koji prekrše uvjete te o tome obavijestiti korisnikovu matičnu organizaciju i druga nadležna tijela.

Dopuštenje za pristup podacima ograničeno je na konkretnog korisnika, odnosno nije prenosivo. Korisnik se obvezuje da podatke neće dati na uvid ili korištenje neovlaštenim osobama.

Korisnik se obvezuje osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka prilikom prijenosa, pohrane i korištenja. Nije dozvoljeno podatke prenositi putem neenkriptirane elektroničke pošte niti preko servisa za prijenos podataka koji nemaju ugrađene sigurnosne protokole za prijenos podataka.

Korisnik se obvezuje da će podatke koristiti u skladu s etičkim i profesionalnim standardima te da će poštivati relevantne zakone. Neće pokušavati pripisivati podatke određenim pojedinačnim slučajevima (tj. pojedincima, kućanstvima, ustanovama itd.), niti na bilo koji  drugi način ugrožavati anonimnost sudionika.

Korisnik će prije korištenja podataka proučiti popratnu dokumentaciju, odnosno podatke će koristiti savjesno i informirano.

U vlastitim djelima korisnik će citirati korišteni skup podataka u skladu sa znanstvenim standardima uz obavezno navođenje DOI broja za skup podataka.

Korisnik će informirati arhiv CROSSDA o publikacijama koje objavi temeljem ovog skupa podataka te o svakom drugom korištenju podataka. 

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za pogreške ili nedostatke u podacima. Korisnik se obvezuje obavijestiti arhiv CROSSDA o pogreškama i nedostacima koje otkrije u podacima. 

Izvorni autori skupova podataka i CROSSDA ne snose odgovornost za rezultate i interpretacije koji proizlaze iz sekundarne upotrebe podataka.